top of page

משלוח חינם בארץ

תקנון ומדיניות

הגלריה של עליזה גוטמן הינו אתר השייך לבעלי העסק והמותג.
הגלישה, השימוש והרכישות המתקיימות באתר ע"י כל משתמש מהווה הסכמה ואישור לתנאי תקנון זה.
 
תנאים כלליים:


 האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשני המינים, השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.


1. השימוש באתר, לרבות עריכת הזמנה באמצעותו, מהווה הסכמתך לתנאי תקנון זה.


2.הגלריה של עליזה גוטמן  הינו אתר אינטרנט המציע למשתמשים בו מוצרים לקניה דרך האתר.


3. השימוש באתר מותנה ללקוח אשר מלאו לו 18 שנים וכשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. הלקוח הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.


4. השימוש באתר הינו לצרכים פרטיים בלבד !  חל איסור מוחלט להשתמש באתר לצרכים מסחריים, שלא באישור הגלריה של עליזה גוטמן .


5. המשתמש אינו רוכש ואינו מקבל זכויות יוצרים כלשהן משימוש באתר או במוצריו, כל העתקה, מכירה ושימוש במוצרי החברה לצרכים שאינם פרטיים מהווה הפרה של זכויות היוצרים של בעלי האתר ו/או העסק.


6. יתכנו הבדלי גוון בין התמונות המוצגות באתר לבין המוצרים הנמכרים בפועל בגלל פיקסלים של מחשב/נייד. טעות בתיאור המוצר לא תחייב את החברה ולא תהווה עילה לביטול ההזמנה.


7. הגלריה של עליזה גוטמן  ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי כתוצאה משימוש באתר על כל שימושיו או במוצר.


8. טעות סופר בתיאור המוצר אינה תחייב את הגלריה של עליזה גוטמן.


9. התמונות המופיעות באתר עשויות לכלול פריטים אשר אינם מוצעים למכירה.


10. כל המוצרים המופיעים באתר הגלריה של עליזה גוטמן  כפופים לזכויות יוצרים ע"פ חוק.


11. הגלריה על עליזה גוטמן רשאית לשנות את תנאי תקנון זה ולעדכן את כל הפרטים המופיעים בו מעת לעת. על כן על המשתמש המבצע הזמנה באתר לוודא ולקרוא את תקנון הזמנות זה בכל הזמנה ולאשרו.


זמן אספקה ותנאים נוספים בעת הקניה:


1.אספקת המוצרים תיעשה ע"י חברת שילוח עצמאית ו/או דואר רשום ו/או אמצעי שילוח אחר. אספקת המוצרים תיעשה תוך תקופה שתיקבע על ידי הגלריה של עליזה גוטמן בעת ההזמנה ואלו יחולו ממועד אישור הגלריה של עליזה גוטמן לביצוע ההזמנה.

 

מובהר כי זמני האספקה הינם זמנים משוערים, יתכנו שינויים בזמני האספקה. הגלריה של עליזה גוטמן אינה מתחייבת בשום צורה לזמני אספקה וכל עיכוב שחל שאינו בשליטתה אינו מחייב אותה. 


2. אספקת המוצרים כלולה  בתשלום  המוצר, ובאישור ההזמנה על ידי הגלריה של עליזה גוטמן  אלא אם צוין אחרת בעת תהליך ההזמנה והתשלום. במידה וההזמנה לא תאושר מכל סיבה שהיא והלקוח שילם בעבורה, יוחזר כספו של הלקוח בתוך 30 ימים מיום ההודעה על אי אישור ההזמנה.


3. זמן אספקה בארץ, עד 5 ימי עסקים.


מדיניות החזרת מוצרים:


1. הודעה בדבר ביטול הרכישה מכל סיבה שהיא ע"י הלקוח תהיה בהתאם להוראות פרק ג' לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ובכפוף לכל דין.


2. ביטול הרכישה יעשה מיום ביצוע הרכישה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר. בכל בקשה לביטול הרכישה לאחר שהמוצר כבר נשלח כפוף הביטול לכך שהלקוח יחזיר את המוצר לחברה על חשבונו, ובתנאי שהמוצר תקין ולא נעשה בו כל שימוש, הוא באריזתו המקורית, אינו ניזוק ואינו פגום בצורה כלשהי.


3. ביטול עסקת רכישה זו כפופה להוראות סעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (פרק עסקת מכר מרחוק) ובעת הביטול ישלם הלקוח דמי ביטול בגין כל מוצר שהוזמן בגובה 50 ₪ או 5%, לפי הנמוך. 


4. בעת ביטול רכישה ובמידה ו- הגלריה של עליזה גוטמן  ביצעה הזמנה לשליחות עבור המוצר שהוזמן, כספו של הלקוח בעבור השליחות שהוזמנה לא יוחזר. 


5. מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי במידה והלקוח מחזיר את המוצר באמצעות שליחות חיצונית ו/או גורם אחר ואינו מחזיר את המוצר בעצמו, הוא מעניק ל-הגלריה של עליזה גוטמן  את שיקול הדעת הבלעדי להכריע האם המוצר ניזוק ואם לאו. 


6. באם נפל פגם במוצר שהוחזר בעת הגעתו חזרה ל-הגלריה של עליזה גוטמן, הרי שהלקוח מקבל את קביעת הגלריה של עליזה גוטמן   לעניין זה ובמידה וישנו פגם, כספו של הלקוח לא יוחזר. 


7. ביטול הרכישה יתבצע בכתב במשלוח דואר לכתובת הדואר האלקטרוני של הגלריה של עליזה גוטמן, ולאחר אישור קבלת המייל


הגלריה של עליזה גוטמן מתחייבת לשמור על סודיות המידע המועבר ע"י הלקוח ולא לעשות בו כל שימוש ולא להעבירו לגורם אחר אלא לצורכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר ולצורכי שמירת קשר עם הלקוח.


הגלריה של עליזה גוטמן  ומנהלי האתר אינם אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא אשר יגרם ללקוח אם מידע כלשהו יאבד או יגיע לגורם עוין.

bottom of page